วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560

http://128.199.181.253:8001/wp-content/uploads/2017/10/15-1-22-wpcf_219x300.png
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
ผู้แต่ง : ออกโดยสถาบันพระปกเกล้า
ฉบับประจำเดือน : พฤษภาคม - สิงหาคม 2560